top of page
Privacy

Algemene privacy policy

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en bezoekers van onze website.

Diëtistenpraktijk Eva Mertens engageert zich om zijn plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens het uw gegevens verwerkt. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

Identificatie gegevensverantwoordelijke

Diëtistenpraktijk Eva Mertens, gevestigd te Botermarkt 1 in Herenthout, en ingeschreven bij de KBO ondernemingsnummer 0764.784.226  is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Het bijhouden van een klantenbestand
• Rapportage naar artsen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen, verzamelen, verwerken):
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail.

Ten behoeve van onze elektronische communicatie met u, zijnde het:
• Het versturen van documenten per mail (bijvoorbeeld recepten, documentatie),
 

gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die wij van uw gevraagd hebben: naam, voornaam, email adres.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

De praktijk mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Voor sommige aspecten van onze werking, werken wij met derde partijen. Denk bijvoorbeeld aan de rapportage aan artsen. In dat kader is het mogelijk dat zij in contact komen met persoonsgegevens. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en vertrouwelijk behandelen.

 • Er een wettelijke verplichting is

 • Er een gerechtvaardigd belang is voor de praktijk of de betrokken derde

 • Dit gebeurt enkel mits je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

 • Je ons daar toelating voor geeft

 • Indien de praktijk op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

U hebt het recht om:

 1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 2. onjuiste gegevens te doen verbeteren.

 3. in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

 4. de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

 5. de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

 7. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe kan ik de praktijk contacteren i.v.m. privacy?

Voor meer informatie over ons privacybeleid, voor klachten in verband met je privacy of voor het uitoefenen van bovenvermelde rechten, kan je contact opnemen met de praktijk via eva@evamertens.be.

De praktijk kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. De laatste versie vervangt alle vorige versies.

Laatste update: aug 2021

bottom of page